Blog

 April 12, 2014 

 श्री हनुमान सहस्र नामावली

Hanuman sahastra namavali

हर तरह की सुरक्षा के लिये मंगलवार के दिन इस भगवान हनुमान का सहस्त्रावली का पाठ अवस्य करे।

१ . ॐ हनुमते नमः ।
२ . ॐ श्रीप्रदाय नमः ।
३ . ॐ वायुपुत्राय नमः ।
४ . ॐ रुद्राय नमः ।
५ . ॐ अनघाय नमः ।
६ . ॐ अजराय नमः ।
७ . ॐ अमृत्यवे नमः।
८ . ॐ वीरवीराय नमः ।
९ . ॐ ग्रामवासाय नमः ।
१० . ॐ जनाश्रयाय नमः ।
११ . ॐ धनदाय नमः ।
१२ . ॐ निर्गुणाय नमः ।
१३ . ॐ अकायाय नमः ।
१४ . ॐ वीराय नमः ।
१५ . ॐ निधिपतये नमः ।
१६ . ॐ मुनये नमः ।
१७ . ॐ पिंगालक्षाय ।
१८ . ॐ वरदाय नमः ।
१९ . ॐ वाग्मिने नमः ।
२० . ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः ।
२१ . ॐ शिवाय नमः ।
२२ . ॐ सर्वस्मै नमः ।
२३ . ॐ परस्मै नमः ।
२४ . ॐ अव्यक्ताय नमः ।
२५ . ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः ।


२६ . ॐ रसाधराय नमः ।
२७ . ॐ पिंगकेशाय ।
२८ . ॐ पिंगरोम्णे ।
२९ . ॐ श्रुतिगम्याय नमः ।
३० . ॐ सनातनाय नमः ।
३१ . ॐ अनादये नमः ।
३२ . ॐ भगवते नमः ।
३३ . ॐ देवाय नमः ।
३४ . ॐ विश्वहेतवे नमः ।
३५ . ॐ निरामयाय नमः ।
३६ . ॐ आरोग्यकर्त्रे नमः ।
३७ . ॐ विश्वेशाय नमः ।
३८ . ॐ विश्वनाथाय नमः ।
३९ . ॐ हरीश्वराय नमः ।
४० . ॐ भर्गाय नमः ।
४१ . ॐ रामाय नमः ।
४२ . ॐ रामभक्ताय नमः ।
४३ . ॐ कल्याणप्रकृतये नमः ।
४४ . ॐ स्थिराय नमः ।
४५ . ॐ विश्वम्भराय नमः ।
४६ . ॐ विश्वमूर्तये नमः ।
४७ . ॐ विश्वाकाराय नमः ।
४८ . ॐ विश्वपाय नमः ।
४९ . ॐ विश्वात्मने नमः ।
५० . ॐ विश्वसेव्याय नमः ।५१ . ॐ विश्वस्मै नमः ।
५२ . ॐ विश्वहराय नमः ।
५३ . ॐ रवये नमः ।
५४ . ॐ विश्वचेष्टाय नमः ।
५५ . ॐ विश्वगम्याय नमः ।
५६ . ॐ विश्वध्येयाय नमः ।
५७ . ॐ कलाधराय नमः ।
५८ . ॐ प्लवंगमाय नमः ।
५९ . ॐ कपिश्रेष्ठाय नमः ।
६० . ॐ ज्येष्ठाय नमः ।
६१ . ॐ वैद्याय नमः ।
62. ॐ वनेचराय नमः ।
६३ . ॐ बालाय नमः ।
६४ . ॐ वृद्धाय नमः ।
६५ . ॐ यूने नमः ।
६६ . ॐ तत्त्वाय नमः ।
६७ . ॐ तत्त्वगम्याय नमः ।
६८ . ॐ सख्ये नमः ।
६९ . ॐ अजाय नमः ।
७० . ॐ अञ्जनासूनवे नमः ।
७१ . ॐ अव्यग्राय नमः ।
७२ . ॐ ग्रामख्याताय नमः ।
७३ . ॐ धराधराय नमः ।
७४ . ॐ भूर्लोकाय नमः ।
७५ . ॐ भुवर्लोकाय नमः ।


७६ . ॐ स्वर्लोकाय नमः ।
७७ . ॐ महर्लोकाय नमः ।
७८ . ॐ जनलोकाय नमः ।
७९ . ॐ तपोलोकाय नमः ।
८० . ॐ अव्ययाय नमः ।
८१ . ॐ सत्याय नमः ।
८२ . ॐ ओंकारगम्याय ।
८३ . ॐ प्रणवाय नमः ।
८४ . ॐ व्यापकाय नमः ।
८५ . ॐ अमलाय नमः ।
८६ . ॐ शिवधर्मप्रतिष्ठात्रे नमः ।
८७ . ॐ रामेष्टाय नमः ।
८८ . ॐ फ़ाल्गुनप्रियाय नमः ।
८९ . ॐ गोष्पदीकृतवारीशाय नमः ।
९० . ॐ पूर्णकामाय नमः ।
९१ . ॐ धरापतये नमः ।
९२ . ॐ रक्षोन्घाय नमः ।
९३ . ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
९४ . ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
९५ . ॐ जानकीप्राणदत्रे नमः ।
९६ . ॐ रक्षःप्राणापहारकाय नमः ।
९७ . ॐ पूर्णाय नमः ।
९८ . ॐ सत्यायः नमः ।
९९ . ॐ पीतवाससे नमः ।
१०० . ॐ दिवाकरसमप्रभाय नमः ।
१०१ . ॐ देवोद्यानविहारिणे नमः ।
१०२ . ॐ देवताभयभयन्जनाय नमः ।
१०३ . ॐ भक्तोदयाय नमः ।
१०४ . ॐ भक्तलब्धाय नमः ।
१०५ . ॐ भक्तपालनतत्पराय नमः ।
१०६ . ॐ द्रोणहर्त्रे नमः ।
१०७ . ॐ शक्तिनेत्रे नमः ।
१०८ . ॐ शक्तिराक्षसमारकाय नमः ।
१०९ . ॐ अक्षन्घाय नमः ।
११० . ॐ रामदूताय नमः ।
१११ . ॐ शाकिनीजीवहारकाय नमः ।
११२ . ॐ बुबुकारहतारातये नमः ।
११३ . ॐ गर्वपर्वतमर्दनाय नमः ।
११४ . ॐ हेतवे नमः ।
११५ . ॐ अहेतवे नमः ।
११६ . ॐ प्रांशवे नमः ।
११७ . ॐ विश्वभर्त्रे नमः ।
११८ . ॐ जगद् गुरवे नमः ।
११९ . ॐ जगन्नेत्रे नमः ।
१२० . ॐ जगन्नाथाय नमः ।
१२१ . ॐ जगदीशाय नमः ।
१२२ . ॐ जनेश्वराय नमः ।
१२३ . ॐ जगद्धिताय नमः ।
१२४ . ॐ हरये नमः ।
१२५ . ॐ श्रीशाय नमः ।
१२६ . ॐ गरुडस्मयभन्जनाय नमः ।
१२७ . ॐ पार्थध्वजाय नमः ।
१२८ . ॐ वायुपुत्राय नमः ।
१२९ . ॐ अमितपुच्छाय नमः ।
१३० . ॐ अमितविक्रमाय नमः ।
131. ॐ ब्रह्मपुच्छाय नमः ।
१३२ . ॐ परब्रह्मपुच्छाय नमः ।
१३३ . ॐ रामेष्टकारकाय नमः ।
१३४ . ॐ सुग्रीवादियुताय नमः ।
१३५ . ॐ ज्ञानिने नमः ।
१३६ . ॐ वानराय नमः ।
१३७ . ॐ वानरेश्वराय नमः ।
१३८ . ॐ कल्पस्थायिने नमः ।
१३९ . ॐ चिरन्जीविने नमः ।
१४० . ॐ तपनाय नमः ।
१४१ . ॐ सदाशिवाय नमः ।
१४२ . ॐ सन्नतये नमः ।
१४३ . ॐ सन्दतये नमः ।
१४४ . ॐ भुक्तिमुक्तिदाय नमः ।
१४५ . ॐ कीर्तिदायकाय नमः ।
१४६ . ॐ कीर्तये नमः ।
१४७ . ॐ कीर्तिप्रदाय नमः ।
१४८ . ॐ समुद्राय नमः ।
१४९ . ॐ श्रीप्रदाय नमः ।
१५० . ॐ शिवाय नमः ।
१५१ . ॐ भक्तोदयाय नमः ।
१५२ . ॐ भक्तगम्याय नमः ।
१५३ . ॐ भक्तभाग्यप्रदायकाय नमः ।
१५४ . ॐ उदधिक्रमणाय नमः ।
१५५ . ॐ देवाय नमः ।
१५६ . ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।
१५७ . ॐ वार्धिबन्धनकृते नमः ।
१५८ . ॐ विश्वजेत्रे नमः ।
१५९ . ॐ विश्वप्रतिष्ठिताय नमः ।
१६० . ॐ लंकारये नमः ।
१६१ . ॐ कालपुरुषाय नमः ।
१६२ . ॐ लकंशग्रहभन्जनाय नमः ।
१६३ . ॐ भूतावासाय नमः ।
१६४ . ॐ वासुदेवाय नमः ।
१६५ . ॐ वसवे नमः ।
१६६ . ॐ त्रिभुवनेश्वराय नमः ।
१६७ . ॐ श्रीरामरुपाय नमः ।
१६८ . ॐ कृष्णाय नमः ।
१६९ . ॐ लंकाप्रासादभन्जकाय नमः ।
१७० . ॐ कृष्णाय नमः ।
१७१ . ॐ कृष्णस्तुताय नमः ।
१७२ . ॐ शान्ताय नमः ।
१७३ . ॐ शान्तिदाय नमः ।
१७४ . ॐ विश्वपावनाय नमः ।
१७५ . ॐ विश्वभोक्त्रे नमः ।
१७६ . ॐ मारन्घाय नमः ।
१७७ . ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
१७८ . ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।
१७९ . ॐ ऊर्ध्वगाय नमः ।
१८० . ॐ लांगुलिने ।
१८१ . ॐ मालिने नमः ।
१८२ . ॐ लांगूलाहतराक्षसाय नमः ।
१८३ . ॐ समीरतनुजाय नमः ।
१८४ . ॐ वीराय नमः ।
१८५ . ॐ वीरताराय नमः ।
१८६ . ॐ जयप्रदाय नमः ।
१८७ . ॐ जगन्मंगलदाय नमः ।
१८८ . ॐ पुण्याय नमः ।
१८९ . ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ।
१९० . ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।
१९१ . ॐ पुण्यगतये नमः ।
१९२ . ॐ जगत्पावनापावनाय नमः ।
१९३ . ॐ देवेशाय नमः ।
१९४ . ॐ जितमाराय नमः ।
१९५ . ॐ रामभक्तिविधायकाय नमः ।
१९६ . ॐ ध्यात्रे नमः ।
१९७ . ॐ ध्येयाय नमः ।
१९८ . ॐ लयाय नमः ।
१९९ . ॐ साक्षिणे नमः ।
२०० . ॐ चेतसे नमः ।
२०१ . ॐ चैतन्यविग्रहाय नमः ।
२०२ . ॐ ज्ञानदाय नमः ।
२०३ . ॐ प्राणदाय नमः ।
204. ॐ प्राणाय नमः ।
२०५ . ॐ जगत्प्राणाय नमः ।
२०६ . ॐ समीरणाय नमः ।
२०७ . ॐ विभीषणप्रियाय नमः ।
२०८ . ॐ शूराय नमः ।
२०९ . ॐ पिप्पलाश्रयसिद्धिदाय नमः ।
२१० . ॐ सिद्धाय नमः ।
२११ . ॐ सिद्धाश्रयाय नमः ।
२१२ . ॐ कालाय नमः ।
२१३ . ॐ महोक्षाय नमः ।
२१४ . ॐ कालाजान्तकाय नमः ।
२१५ . ॐ लंकेशनिधनाय नमः ।
२१६ . ॐ स्थायिने नमः ।
२१७ . ॐ श्रीपरीवाराय नमः।
२१८. ॐ श्रिताय नमः।
२१९. . ॐ रुद्राय नमः ।
२२० . ॐ कामदुहे नमः ।
२२१ . ॐ प्रलयान्तकाय नमः ।
२२२ . ॐ कपिलाय नमः ।
२२३ . ॐ कपिशाय नमः ।
२२४ . ॐ पुण्यराशये नमः ।
२२५ . ॐ द्वादशराशिगाय नमः ।
२२६ . ॐ सर्वाश्रयाय नमः ।
२२७ . ॐ अप्रमेयात्मने नमः ।
२२८ . ॐ रेवत्यादिनिवारकाय नमः ।
२२९ . ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ।
२३० . ॐ सीताजीवनहेतुकाय नमः ।
२३१ . ॐ रामध्येयाय नमः ।
२३२ . ॐ हृषिकेशाय नमः ।
२३३ . ॐ विष्णुभक्ताय नमः ।
२३४ . ॐ जटिने नमः ।
२३५ . ॐ बलिने नमः ।
२३६ . ॐ देवारिदर्पन्घे नमः ।
२३७ . ॐ होत्रे नमः ।
२३८ . ॐ धात्रे नमः ।
२३९ . ॐ कर्त्रे नमः ।
२४० . ॐ जगत्प्रभवे नमः ।
२४१ . ॐ नगरग्रामपालाय नमः ।
242. ॐ शुद्धाय नमः ।
२४३ . ॐ बुद्धाय नमः ।
२४४ . ॐ निरत्रपाय नमः ।
२४५ . ॐ निरन्जनाय नमः ।
२४६ . ॐ निर्विकल्पाय नमः ।
२४७ . ॐ गुणातीताय नमः ।
२४८ . ॐ भयंकराय नमः ।
२४९ . ॐ हनुमते नमः ।
२५० . ॐ दुराराध्याय नमः ।
२५१ . ॐ तपःसाध्याय नमः ।
२५२ . ॐ महेश्वराय नमः ।
२५३ . ॐ जानकीधनशोकोत्थतापहर्त्रे नमः ।
२५४ . ॐ परात्परस्मै नमः ।
२५५ . ॐ वाड्.मयाय नमः ।
२५६ . ॐ सदसद्रूपाय नमः ।
२५७ . ॐ कारणाय नमः ।
२५८ . ॐ प्रकृतेः परस्मै नमः ।
२५९ . ॐ भाग्यदाय नमः
२६० . ॐ निर्मलाय नमः ।
२६१ . ॐ नेत्रे नमः ।
२६२ . ॐ पुच्छलंकाविदाहकाय नमः ।
२६३ . ॐ पुच्छबद्धयातुधानाय नमः ।
२६४ . ॐ यातुधानरिपुप्रियाय नमः ।
२६५ . ॐ छायापहारिणे नमः ।
२६६ . ॐ भूतेशाय नमः ।
२६७ . ॐ लोकेशाय नमः ।
२६८ . ॐ सन्दतिप्रदाय नमः ।
२६९ . ॐ प्लवंगमेश्वराय नमः ।
२७० . ॐ क्रोधाय नमः ।
२७१ . ॐ क्रोधसंरक्तलोचनाय नमः ।
२७२ . ॐ सौम्याय नमः ।
२७३ . ॐ गुरवे नमः ।
२७४ . ॐ काव्यकर्त्रे नमः ।
२७५ . ॐ भक्तानां वरप्रदाय नमः ।

२७६ . ॐ भक्तानुकम्पिने नमः ।
२७७ . ॐ विश्वेशाय नमः ।
२७८ . ॐ पुरुहूताय नमः ।
२७९ . ॐ पुरंदराय नमः ।
२८० . ॐ क्रोधहर्त्रे नमः ।
२८१ . ॐ तमोहर्त्रे नमः ।
२८२ . ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः ।
२८३ . ॐ अगन्ये नमः ।
२८४ . ॐ विभावसते नमः ।
२८५ . ॐ भास्वते नमः ।
२८६ . ॐ यमाय नमः ।
२८७ . ॐ निॠतये नमः ।
२८८ . ॐ वरुणाय नमः ।
२८९ . ॐ वायुगतिमते नमः ।
२९० . ॐ वायवे नमः ।
२९१ . ॐ कौबेराय नमः ।
२९२ . ॐ ईश्वराय नमः ।
२९३.ॐ श्रीपरीवाराय नमः।
२९४. ॐ श्रिताय नमः।
२९५ . ॐ रुद्राय नमः ।

२९६. ॐ कामदुहे नमः
२९७ . ॐ गुरवे नमः ।
२९८ . ॐ काव्याय नमः ।
२९९ . ॐ शनैश्चराय नमः ।
३०० . ॐ राहवे नमः ।
३०१ . ॐ केतव नमः ।
३०२ . ॐ मरुते नमः ।
३०३ . ॐ होत्रे नमः ।
३०४ . ॐ दात्रे नमः ।
३०५ . ॐ हर्त्रे नमः ।
३०६ . ॐ समीरजाय नमः ।
३०७ . ॐ मशकीकृतदेवारये नमः ।
३०८ . ॐ दैत्यारये नमः ।
३०९ . ॐ मधुसूदनाय नमः ।
३१० . ॐ कामाय नमः ।
३११ . ॐ कपये नमः ।
३१२ . ॐ कामपालाय नमः ।
३१३ . ॐ कपिलाय नमः ।
३१४ . ॐ विश्वजीवनाय नमः ।
३१५ . ॐ भागीरथीपदाम्भोजाय नमः ।
३१६ . ॐ सेतुबन्धविशारदाय नमः ।
३१७ . ॐ स्वाहायै नमः ।
३१८ . ॐ स्वधायै नमः ।
३१९ . ॐ हविषे नमः ।
३२० . ॐ कव्याय नमः ।


३२१ . ॐ हव्यवाहप्रकाशकाय नमः ।
३२२ . ॐ स्वप्रकाशाय नमः ।
३२३ . ॐ महावीराय नमः ।
३२४ . ॐ लघवे नमः ।
३२५ . ॐ ऊर्जितविक्रमाय नमः ।


३२६ . ॐ उड्डीनोड्डीनगतिमते नमः ।
३२७ . ॐ सन्दतये नमः ।
३२८ . ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
३२९ . ॐ जगदात्मने नमः ।
३३० . ॐ जगद्योनये नमः ।
३३१ . ॐ जगदन्ताय नमः ।
३३२ . ॐ अनन्तकाय नमः ।
३३३ . ॐ विपाप्मने नमः ।
३३४ . ॐ निश्कलंकाय नमः ।
३३५ . ॐ महते नमः ।
३३६ . ॐ महदहंकृतये नमः ।
३३७ . ॐ खाय नमः ।
३३८ . ॐ वायवे नमः ।
३३९ . ॐ पृथिव्यै नमः ।
३४० . ॐ अद्भ्यो नमः ।

३४१ . ॐ वह्नये नमः ।
३४२ . ॐ दिक्पालाय नमः ।
३४३ . ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ।
३४४ . ॐ क्षेत्रहर्त्रे नमः ।
३४५ . ॐ पल्वलीकृतसागराय नमः ।
३४६ . ॐ हिरण्मयाय नमः ।
३४७ . ॐ पुराणाय नमः ।
३४८ . ॐ खेचराय नमः ।
३४९ . ॐ भूचराय नमः ।
३५० . ॐ अमराय नमः ।
३५१ . ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।
३५२ . ॐ सूत्रात्मने नमः ।
३५३ ॐ राजराजाय नमः ।
३५४ . ॐ विशांपतये नमः ।
३५५ . ॐ वेदान्तवेद्याय नमः ।
३५६ . ॐ उदीन्थाय नमः ।
३५७ . ॐ वेदवेदांगपारगाय नमः ।
३५८ . ॐ प्रतिग्रामस्थितये नमः ।
३५९ . ॐ सद्यः स्फ़ूर्तिदात्रे नमः ।
३६० . ॐ गुणाकराय नमः ।
३६१ . ॐ नक्षत्रमालिने नमः ।
३६२ . ॐ भूतात्मने नमः ।
३६३ . ॐ सुरभये नमः ।
३६४ . ॐ कल्पपादपाय नमः ।
३६५ . ॐ चिन्तामणये नमः ।
३६६ . ॐ गुणनिधये नमः ।
३६७ . ॐ प्रजाधाराय नमः ।
३६८ . ॐ अनुत्तमाय नमः ।
३६९ . ॐ पुण्यश्लोकाय नमः ।
३७० . ॐ पुरारातये नमः ।
३७१ . ॐ ज्योतिष्मते नमः ।
३७२ . ॐ शर्वरीपतये नमः ।
३७३ . ॐ किल् किलारावसंत्रस्तभूतप्रेतपिचाशाचकाय नमः ।
३७४ . ॐ ऋणत्रयहराय नमः ।
३७६ . ॐ स्थूलाय नमः ।
३७७ . ॐ स्थूलाय नमः ।
३७८ . ॐ पुंसे नमः ।
३७९ . ॐ अपस्मारहराय नमः ।
३८० . ॐ स्मर्त्रे नमः ।
३८१ . ॐ श्रुतये नमः ।
३८२ . ॐ गाथायै नमः ।
३८३ . ॐ स्मृतये नमः ।
३८४ . ॐ मनवे नमः ।
३८५ . ॐ स्वर्गद्वाराय नमः ।
३८६ . ॐ प्रजाद्वाराय नमः ।
३८७ . ॐ मोक्षद्वाराय नमः ।
३८८ . ॐ यतीश्वराय नमः ।
३८९ . ॐ नादरुपाय नमः ।
३९० . ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ।
३९१ . ॐ ब्रह्मणे नमः ।
३९२ . ॐ ब्रह्मपुरातनाय नमः ।
३९३ . ॐ एकस्मै नमः ।
३९४ . ॐ अनेकस्मै नमः ।
३९५ . ॐ जनाय नमः ।
३९६ . ॐ शुक्लाय नमः ।
३९७ . ॐ स्वंयज्योतिषे नमः ।
३९८ . ॐ अनाकुलाय नमः ।
३९९ . ॐ ज्योतिर्ज्योतिषे नमः ।
४०० . ॐ अनादये नमः ।


४०१ . ॐ सात्त्विकाय नमः ।
४०२ . ॐ राजसाय नमः ।
४०३ . ॐ तमाय नमः ।
४०४ . ॐ तमोहर्त्रे नमः ।
४०५ . ॐ निरालम्बाय नमः ।
४०६ . ॐ निराकाराय नमः ।
४०७ . ॐ गुणाकराय नमः ।
४०८ . ॐ गुणाश्रयाय नमः ।
४०९ . ॐ गुणमयाय नमः ।
४१० . ॐ बृहत्कर्मणे नमः ।
४११ . ॐ बृहद्यशसे नमः ।
४१२ . ॐ बृहद्धनवे नमः ।
४१३ . ॐ बृहत्पादाय नमः ।
४१४ . ॐ बृहन्मूर्घ्ने नमः ।
४१५ . ॐ बृहत्स्वनाय नमः ।
४१६ . ॐ बृहत्कर्णाय नमः ।
४१७ . ॐ बृहन्नासाय नमः ।
४१८ . ॐ बृहद्बाहवे नमः ।
४१९ . ॐ बृहत्तनवे नमः ।
४२० . ॐ बृहज्जानवे नमः ।

४२१ . ॐ बृहत्कार्याय नमः ।
४२२ . ॐ बृहत्पुच्छाय नमः ।
४२३ . ॐ बृहत्कराय नमः ।
४२४ . ॐ बृहन्दतये नमः ।
४२५ . ॐ बृहत्सेव्याय नमः ।४२६ . ॐ बृहल्लोकफ़लप्रदाय नमः ।
४२७ . ॐ बृहच्छक्तये नमः ।
४२८ . ॐ बृहद्वान्छाफ़लदाय नमः ।
४२९ . ॐ बृहदीश्वराय नमः ।
४३० . ॐ बृहल्लोकनुताय नमः ।
४३१ . ॐ द्रष्ट्रे नमः ।
४३२ . ॐ विद्यादात्रे नमः ।
४३३ . ॐ जगद् गुरवे नमः ।
४३४ . ॐ देवाचार्याय नमः ।
४३५ . ॐ सत्यवादिने नमः ।
४३६ . ॐ ब्रह्मवादिने नमः ।
४३७ . ॐ कलाधराय नमः ।
४३८ . ॐ सप्तपातालगामिने नमः ।
४३९ . ॐ मलयाचलसंश्रयाय नमः ।
४४० . ॐ उत्तराशास्थिताय नमः ।

४४१ . ॐ श्रीदाय नमः ।
४४२ . ॐ दिव्यौषधिवशाय नमः ।
४४३ . ॐ खगाय नमः ।
४४४ . ॐ शाखामृगाय नमः ।
४४५ . ॐ कपीन्द्राय नमः ।
४४६ . ॐ पुराणश्रुतिचन्चुराय नमः ।
४४७ . ॐ चतुरब्राह्मणाय नमः ।
४४८ . ॐ योगिने नमः ।
४४९ . ॐ योगगम्याय नमः ।
४५० . ॐ परस्मै नमः ।
४५१ . ॐ अवरस्मै नमः ।
४५२ . ॐ अनादिनिधनाय नमः ।
४५३ . ॐ व्यासाय नमः ।
४५४ . ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
४५५ . ॐ पृथिवीपतये नमः ।
४५६ . ॐ अपराजिताय नमः ।
४५७ . ॐ जितारातये नमः ।
४५८ . ॐ सदानन्दाय नमः ।
४५९ . ॐ दयायुताय नमः ।
४६० . ॐ गोपालाय नमः ।

४६१ . ॐ गोपतये नमः ।
४६२ . ॐ गोप्त्रे नमः ।
४६३ . ॐ कलिकालपराशराय नमः ।
४६४ . ॐ मनोवेगिने नमः ।
४६५ . ॐ सदायोगिने नमः ।
४६६ . ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।
४६७ . ॐ तत्त्वदात्रे नमः ।
४६८ . ॐ तत्त्वज्ञाय नमः ।
४६९ . ॐ तत्त्वाय नमः ।
४७० . ॐ तत्त्वप्रकाशकाय नमः ।
४७१ . ॐ शुद्धाय नमः ।
४७२ . ॐ बुद्धाय नमः ।
४७३ . ॐ नित्यमुक्ताय नमः ।
४७४ . ॐ भक्तराजाय नमः ।
४७५ . ॐ जयद्रथाय नमः ।४७६ . ॐ प्रलयाय नमः ।
४७७ . ॐ अमितमायाय नमः
४७८ . ॐ मायातीताय नमः ।
४७९ . ॐ विमत्सराय नमः ।
४८०. ॐ मायाभर्जितरक्षसे नमः ।
४८१ . ॐ मायानिर्मितविष्टपाय नमः ।
४८२ . ॐ मायाश्रयाय नमः ।
४८३ . ॐ निर्लेपाय नमः ।
४८४ . ॐ मायानिर्वर्तकाय नमः ।
४८५ . ॐ सुखाय नमः ।
४८६ . ॐ सुखिने नमः ।
४८७ . ॐ सुखप्रदाय नमः ।
४८८ . ॐ नागाय नमः ।
४८९ . ॐ महेशकृतसंस्तवाय नमः ।
४९० . ॐ महेश्वराय नमः ।
४९१ . ॐ सत्यसंधाय नमः ।
४९२ . ॐ शरभाय नमः ।
४९३ . ॐ कलिपावनाय नमः ।
४९४ . ॐ सहस्त्रकन्धरबलविध्वंसनविचक्षणाय नमः ।
४९५ . ॐ सहस्त्रबाहवे नमः ।
४९६ . ॐ सहजाय नमः ।
४९७ . ॐ द्विबाहवे नमः ।
४९८ . ॐ द्विभुजाय नमः ।
४९९ . ॐ अमराय नमः ।
५०० . ॐ चतुर्भुजाय नमः ।

५०१ . ॐ दशभुजाय नमः ।
५०२ . ॐ हयग्रीवाय नमः ।
५०३ . ॐ खगाननाय नमः ।
५०४ ॐ कपिवक्त्राय नमः ।
५०५. ॐ कपिपतये नमः ।
५०६ . ॐ नरसिंहाय नमः ।
५०७ . ॐ महाद्युतये नमः ।
५०८ . ॐ भीषणाय नमः ।
५०९ . ॐ भावगाय नमः ।
५१० . ॐ वन्द्याय नमः ।
५११ . ॐ वराहाय नमः ।
५१२ . ॐ वायुरुपधृषे नमः ।
५१३ . ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ।
५१४ . ॐ पराजितदशाननाय नमः ।
५१५ . ॐ पारिजातनिवासिने नमः ।
५१६ . ॐ वटवे नमः ।
५१७ . ॐ वचनकोविदाय नमः ।
५१८ . ॐ सुरसास्यविनिर्मुक्ताय नमः ।
५१९ . ॐ सिंहिकाप्राणहारकाय नमः ।
५२० . ॐ लंकालंकारविध्वंसिने नमः ।

५२१ . ॐ वृषदंशकरुपधृषे नमः ।
५२२ . ॐ रात्रिसंचारकुशलाय नमः ।
५२३ . ॐ रात्रिचरगृहाग्निदाय नमः ।
५२४ . ॐ किंकरान्तकराय नमः ।
५२५ . ॐ जम्बुमालिहन्त्रे नमः ।
५२६ . ॐ उग्रारुपधृषे नमः ।
५२७ . ॐ आकाशचारिणे नमः ।
५२८ . ॐ हरिगाय नमः ।
५२९ . ॐ मेघनादरणोत्सुकाय नमः ।
५३० . ॐ मेघगम्भीरनिनदाय नमः ।
५३१ . ॐ महारावणकुलान्तकाय नमः ।
५३२ . ॐ कालनेमिप्राणहारिणे नमः ।
५३३ . ॐ मकरीशापमोक्षदाय नमः ।
५३४ . ॐ रसाय नमः ।
५३५ . ॐ रसज्ञाय नमः ।
५३६ . ॐ सम्मानाय नमः ।
५३७ . ॐ रुपाय नमः ।
५३८ . ॐ चक्षुषे नमः ।
५३९ . ॐ श्रुतये नमः ।
५४० . ॐ वचसे नमः ।

५४१ . ॐ घ्राणाय नमः ।
५४२ . ॐ गन्धाय नमः ।
५४३ . ॐ स्पर्शनाय नमः ।
५४४ . ॐ स्पर्शाय नमः ।
५४५ . ॐ अहंकारमानगाय नमः ।
५४६ . ॐ नेतिनेतीतिगम्याय नमः ।
५४७ . ॐ वैकुण्ठभजनप्रियाय नमः ।
५४८ . ॐ गिरीशाय नमः ।
५४९ . ॐ गिरिजाकान्ताय नमः ।
५५० . ॐ दुर्वाससे नमः ।


५५१ . ॐ कवये नमः ।
५५२ . ॐ अंगिरसे नमः ।
५५३ . ॐ भृगवे नमः ।
५५४ . ॐ वसिष्ठाय नमः।
५५५ . ॐ च्यवनाय नमः ।
५५६ . ॐ नारदाय नमः ।
५५७ . तुम्बराय नमः ।
५५८ . ॐ अमलाय नमः ।
५५९ . ॐ विश्वक्षेत्राय नमः ।
५६० . ॐ विश्वबीजाय नमः ।

५६१ . ॐ विश्वनेत्राय नमः ।
५६२ . ॐ विश्वपाय नमः ।
५६३ . ॐ याजकाय नमः ।
५६४ . ॐ यजमानाय नमः ।
५६५ . ॐ पावकाय नमः ।
५६६. ॐ पितृभ्यो नमः ।
५६७ . ॐ श्रद्धायै नमः ।
५६८ . ॐ बुद्धयै नमः ।
५६९ . ॐ क्षमायै नमः ।
५७० . ॐ तन्द्रायै नमः ।
५७१ . ॐ मन्त्राय नमः ।
५७२ . ॐ मन्त्रयित्रे नमः ।
५७३ . ॐ स्वराय नमः ।
५७४ . ॐ राजेन्द्राय नमः ।
५७५ . ॐ भूपतये नमः ।५७६ . ॐ रुण्डमालिने नमः ।
५७७ . ॐ संसारसारथये नमः ।
५७८ . ॐ नित्यसम्पूर्णकामाय नमः ।
५७९ . ॐ भक्तकामदुहे नमः ।
५८० . ॐ उत्तमाय नमः ।

५८१ . ॐ गणपाय नमः ।
५८२ . ॐ केशवाय नमः ।
५८३ . ॐ भ्रात्रे नमः ।
५८४ . ॐ पित्रे नमः ।
५८५ . ॐ मात्रे नमः ।
५८६ . ॐ मारुतये नमः ।
५८७ . ॐ सहस्त्रमूर्घ्ने नमः
५८८ . ॐ अनेकास्याय नमः ।
५८९ . ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ।
५९० . ॐ सहस्त्रपादे नमः ।
५९१ . ॐ कामजिते नमः ।
५९२ . ॐ कामदहनाय नमः ।
५९३ . ॐ कामाय नमः ।
५९४ . ॐ कामफ़लप्रदाय नमः ।
५९५ . ॐ मुद्रापहारिणे नमः ।
५९६ . ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।
५७९ . ॐ क्षितिभारहराय नमः ।
५९२ . ॐ कामदहनाय नमः ।
५९३ . ॐ कामाय नमः ।
५९४ . ॐ कामफ़लप्रदाय नमः ।
५९५ . ॐ मुद्रापहारिणे नमः ।
५९६ . ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।
५९७ . ॐ क्षितिभारहराय नमः ।
५९८ . ॐ बलाय नमः ।
५९९ . ॐ नखदंष्ट्रायुधाय नमः ।
६०० . ॐ विष्णवे नमः ।

601 . ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः ।
६०२ . ॐ दर्पन्घे नमः ।
६०३ . ॐ दर्पदाय नमः ।
६०४ . ॐ दंष्ट्राशतमूर्तये नमः ।
६०५ . ॐ अमूर्तिमते नमः ।
६०६ . ॐ महानिधये नमः ।
६०७ . ॐ महाभागाय नमः ।
६०८ . ॐ महाभर्गाय नमः ।
६०९ . ॐ महार्द्धिदाय नमः ।
६१० . ॐ महाकाराय नमः ।
६११ . ॐ महायोगिने नमः ।
६१२ . ॐ महातेजसे नमः ।
६१३ . ॐ महाद्युतये नमः ।
६१४ . ॐ महासनाय नमः ।
६१५ . ॐ महानादाय नमः ।
६१६ . ॐ महामन्त्राय नमः ।
६१७ . ॐ महामतये नमः ।
६१८ . ॐ महागमाय नमः ।
६१९ . ॐ महोदाराय नमः
६२० . ॐ महादेवात्मकाय नमः ।

६२१ . ॐ विभवे नमः ।
६२२ . ॐ रौद्रकर्मणे नमः ।
६२३ . ॐ क्रूरकर्मणे नमः ।
६२४ . ॐ रत्नाभाय नमः ।
६२५ . ॐ कृतागमाय नमः ।
६२६ . ॐ अम्भोधिलंघनाय नमः ।
६२७ . ॐ सिंहाय नमः ।
६२८ . ॐ सत्यधर्मप्रमोदनाय नमः ।
६२९ . ॐ जितामित्राय नमः ।
६३० . ॐ जयाय नमः ।
६३१ . ॐ सोमाय नमः ।
६३२ . ॐ विजयाय नमः ।
६३३ . ॐ वायुनन्दनाय नमः ।
६३४ . ॐ जीवदात्रे नमः ।
६३५ . ॐ सहस्त्रांशवे नमः ।
६३६ . ॐ मुकुन्दाय नमः ।
६३७ . ॐ भूरिदक्षिणाय नमः ।
६३८ . ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
६३९ . ॐ सिद्धिदाय नमः ।
६४० . ॐ सिद्धसंकल्पाय नमः ।

६४१ . ॐ सिद्धिहेतुकाय नमः ।
६४२ . ॐ सप्तपातालचरणाय नमः ।
६४३ . ॐ सप्तर्षिगणवन्दिताय नमः ।
६४४ . ॐ सप्ताब्धिलंघनाय नमः ।
६४५ . ॐ वीराय नमः ।
६४६ . ॐ सप्तद्वीपोरुमण्डलाय नमः ।
६४७ . ॐ सप्तांगराज्यसुखदाय नमः ।
६४८ . ॐ सप्तमातृनिषेविताय नमः ।
६४९ . ॐ सप्तस्वर्लोकमुकुटाय नमः ।
६५० . ॐ सप्तहोत्रे नमः ।६५१ . ॐ स्वाराश्रयाय नमः ।
६५२ . ॐ सप्तच्छन्दोनिधये नमः ।
६५३ .ॐ सप्तच्छन्दसे नमः ।
६५४ . ॐ सप्तजनाश्रयाय नमः ।
६५५ . ॐ सप्तसामोपगीताय नमः ।
६५६ . ॐ सप्तपातालसंश्रयाय नमः ।
६५७ . ॐ मेधादाय नमः ।
६५८ . ॐ कीर्तिदाय नमः ।
६५९ . ॐ शोकहारिणे नमः ।
६६० . ॐ दौर्भाग्यनाशनाय नमः ।

६६१ . ॐ सर्वरक्षाकराय नमः ।
६६२ . ॐ गर्भदोषघ्ने नमः ।
६६३ . ॐ पुत्रपौत्रदाय नमः ।
६६४ . ॐ प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नमः ।
६६५ . ॐ रुष्टचित्तप्रसादनाय नमः ।
६६६ . ॐ पराभिचारशमनाय नमः ।
६६७ . ॐ दुःखन्घे नमः ।
६६८ . ॐ बन्धमोक्षदाय नमः ।
६६९ . ॐ नवद्वारपुराधाराय नमः ।
६७० . ॐ नवद्वारनिकेतनाय नमः ।
६७१ . ॐ नरनारायणस्तुत्याय नमः ।
६७२. ॐ नवनाथमहेश्वराय नमः ।
६७३ . ॐ मेखलिने नमः ।
६७४ . ॐ कवचिने नमः ।
६७५ . ॐ खड् गिने नमः ।६७६ . ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।
६७७ . ॐ जिष्णुसारथये नमः ।
६७८ . ॐ बहुयोजनविस्तीर्णपुच्छाय नमः ।
६७९ . ॐ पुच्छहतासुराय नमः ।
६८० . ॐ दुष्टग्रहनिहन्त्रे नमः ।

६८१ . ॐ पिशाचग्रहघातकाय नमः ।
६८२ . ॐ बालग्रहविनाशिने नमः ।
६८३ . ॐ धर्मनेत्रे नमः ।
६८४ . ॐ कृपाकराय नमः ।
६८५ . ॐ उग्रकृत्याय नमः ।
६८६ . ॐ उग्रवेगाय नमः ।
६८७ . ॐ उग्रनेत्राय नमः ।
६८८ . ॐ शतक्रतवे नमः ।
६८९ . ॐ शतमन्युनुताय नमः ।
६९० . ॐ स्तुत्याय नमः ।
६९१ . ॐ स्तुतये नमः ।
६९२ . ॐ स्तोत्रे नमः ।
६९३ . ॐ महाबलाय नमः ।
६९४ . ॐ समग्रगुणशालिने नमः ।
६९५ . ॐ व्यग्राय नमः ।
६९६ . ॐ रक्षोविनाशकाय नमः ।
६९७ . ॐ रक्षोऽग्निदाहाय नमः ।
६९८ . ॐ ब्रह्मेशाय नमः ।
६९९ . ॐ श्रीधराय नमः ।
७०० . ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।७०१ . ॐ मेघनादाय नमः ।
७०२ . ॐ मेघरुपाय नमः ।
७०३ . ॐ मेघवृष्टिनिवारकाय नमः ।
७०४ . ॐ मेघजीवनहेतवे नमः ।
७०५ . ॐ मेघश्यामाय नमः ।
७०६ . ॐ परात्मकाय नमः ।
७०७ . ॐ समीरतनयाय नमः ।
७०८ . ॐ योद्ध्रे नमः ।
७०९ . ॐ नृत्यविद्याविशारदाय नमः ।
७१० . ॐ अमोघाय नमः ।
७११ . ॐ अमोघदृष्टये नमः ।
७१२ . ॐ इष्टदाय नमः ।
७१३ . ॐ अरिष्टनाशनाय नमः ।
७१४ . ॐ अर्थाय नमः ।
७१५ . ॐ अनर्थापहारिणे नमः ।
७१६ . ॐ समर्थाय नमः ।
७१७ . ॐ रामसेवकाय नमः ।
७१८ . ॐ अर्थिवन्द्याय नमः ।
७१९ . ॐ असुरारातये नमः ।
७२०. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।

७२१ . ॐ आत्मभुवे नमः ।
७२२ . ॐ संकर्षणाय नमः ।
७२३ . ॐ विशुद्धात्मने नमः ।
७२४ . ॐ विद्याराशये नमः ।
७२५ . ॐ सुरेश्वराय नमः ।
७२६ . ॐ अचलोद्धारकाय नमः ।
७२७ . ॐ नित्याय नमः ।
७२८ . ॐ सेतुकृते नमः ।
७२९ . ॐ रामसारथये नमः ।
७३० . ॐ आनन्दाय नमः ।
७३१. ॐ परमानन्दाय नमः ।
७३२ . ॐ मत्स्याय नमः ।
७३३ . ॐ कूर्माय नमः ।
७३४ . ॐ निराश्रयाय नमः ।
७३५ . ॐ वाराहाय नमः ।
७३६ . ॐ नारसिंहाय नमः ।
७३७ . ॐ वामनाय नमः ।
७३८ . ॐ जगदग्निजाय नमः ।
७३९ . ॐ रामाय नमः ।
७४० . ॐ कृष्णाय नमः ।

७४१ . ॐ शिवाय नमः ।
७४२ . ॐ बुद्धाय नमः ।
७४३ . ॐ कल्किने नमः ।
७४४ . ॐ रामाश्रयाय नमः ।
७४५ . ॐ हरये नमः ।
७४६ . ॐ नन्दिने नमः ।
७४७ . ॐ भृंगिणे नमः ।
७४८ . ॐ चण्डिने नमः ।
७४९ . ॐ गणेशाय नमः ।
७५० . ॐ गणसेविताय नमः ।७५१ . ॐ कर्माध्यक्षाय नमः ।
७५२ . ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।
७५३ . ॐ विश्रामाय नमः ।
७५४ . ॐ जगतीपतये नमः ।
७५५ . ॐ जगन्नाथाय नमः ।
७५६ . ॐ कपीशाय नमः ।
७५७ . ॐ सर्वावासाय नमः ।
७५८ . ॐ सदाश्रयाय नमः ।
७५९ . ॐ सुग्रीवादिस्तुताय नमः ।
७६० . ॐ दान्ताय नमः ।

७६१ . ॐ सर्वकर्मणे नमः ।
७६२ . ॐ प्लवंगमाय नमः ।
७६३ . ॐ नखदारितरक्षसे नमः ।
७६४ . ॐ नखयुद्धविशारदाय नमः ।
७६५ . ॐ कुशलाय नमः ।
७६६ . ॐ सुधनाय नमः ।
७६७ . ॐ शेषाय नमः ।
७६८ . ॐ वासुकये नमः ।
७६९ . ॐ तक्षकाय नमः ।
७७० . ॐ स्वर्णवर्णाय नमः ।
७७१ . ॐ बलाढयाय नमः ।
७७२ . ॐ पुरुजेत्रे नमः ।
७७३ . ॐ अघनाशनाय नमः ।
७७४ . ॐ कैवल्यरुपाय नमः ।
७७५ . ॐ कैवल्याय नमः ।७७६ . ॐ गरुडाय नमः ।
७७७ . ॐ पन्नगोरगाय नमः ।
७७८ . ॐ किल् किल् रावहतारातये नमः ।
७७९ . ॐ गर्वपर्वतभेदनाय नमः ।
७८० . ॐ वज्रांगाय नमः ।

७८१ . ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।
७८२ . ॐ भक्तवज्रनिवारकाय नमः ।
७८३ . ॐ नखायुधाय नमः ।
७८४ . ॐ मणिग्रीवाय नमः ।
७८५ . ॐ ज्वालामालिने नमः ।
७८६ . ॐ भास्कराय नमः ।
७८७ . ॐ प्रौढप्रतापाय नमः ।
७८८ . ॐ तपनाय नमः ।
७८९ . ॐ भक्ततापनिवारकाय नमः ।
७९० . ॐ शरणाय नमः ।
७९१ . ॐ जीवनाय नमः ।
७९२ . ॐ भोक्त्रे नमः ।
७९३ . ॐ नानाचेष्टाय नमः ।
७९४ . ॐ अचन्चलाय नमः ।
७९५ . ॐ स्वस्तिमते नमः ।
७९६ . ॐ स्वास्तिदाय नमः ।
७९७ . ॐ दुःखशातनाय नमः ।
७९८ . ॐ पवनात्मजाय नमः ।
७९९ . ॐ पावनाय नमः ।
८०० . ॐ पवनाय नमः ।८०१ . ॐ कान्ताय नमः ।
८०२ . ॐ भक्तागःसहनाय नमः ।
८०३ . ॐ बलिने नमः ।
८०४ . ॐ मेघनादरिपवे नमः ।
८०५ . ॐ मेघनादसंहतराक्षसाय नमः ।
८०६ . ॐ क्षराय नमः ।
८०७ . ॐ अक्षराय नमः ।
८०८ . ॐ विनीतात्मने नमः ।
८०९ . ॐ वानरेशाय नमः ।
८१० . ॐ संता गतये नमः ।
८११ . ॐ श्रीकण्ठाय नमः ।
८१२ . ॐ शितिकण्ठाय नमः ।
८१३ . ॐ सहायाय नमः ।
८१४ . ॐ सहनायकाय नमः ।
८१५ . ॐ अस्थूलाय नमः ।
८१६ . ॐ अनणवे नमः ।
८१७ . ॐ भर्गाय नमः ।
८१८ . ॐ दिव्याय नमः ।
८१९ . ॐ संसृतिनाशनाय नमः ।
८२० . ॐ अध्यात्मविद्यासाराय नमः ।

८२१ . ॐ अध्यात्मकुशलाय नमः ।
८२२ . ॐ सुधिये नमः ।
८२३ . ॐ अकल्मषाय नमः ।
८२४ . ॐ सत्यहेतवे नमः ।
८२५ . ॐ सत्यदाय नमः ।
८२६ . ॐ सत्यगोचराय नमः ।
८२७ . ॐ सत्यगर्भाय नमः ।
८२८ . ॐ सत्यरुपाय नमः ।
८२९ . ॐ सत्याय नमः ।
८३० . ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ।
८३१ . ॐ अन्जनाप्राणलिंगाय नमः ।
८३२ . ॐ वायुवंशोद्भवाय नमः ।
८३३ . ॐ शुभाय नमः ।
८३४ . ॐ भद्ररुपाय नमः ।
८३५ . ॐ रुद्ररुपाय नमः ।
८३६ . ॐ सुरुपाय नमः ।
८३७ . ॐ चित्ररुपधृषे नमः ।
८३८ . ॐ मैनाकवन्दिताय नमः ।
८३९ . ॐ सूक्ष्मदर्शनाय नमः ।
८४० . ॐ विजयाय नमः ।

८४१ . ॐ जयाय नमः ।
८४२ . ॐ क्रान्तदिड्.मण्डलाय नमः ।
८४३ . ॐ रुद्राय नमः ।
८४४ . ॐ प्रकटीकृतविक्रमाय नमः ।
८४५ . ॐ कम्बुकण्ठाय नमः ।
८४६ . ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।
८४७ . ॐ हृस्वनासाय नमः ।
८४८ . ॐ वृकोदराय नमः ।
८४९ . ॐ लम्बौष्ठाय नमः ।
८५० . ॐ कुण्डलिने नमः ।
८५१ . ॐ चित्रमालिने नमः ।
८५२ . ॐ योगविदां वराय नमः ।
८५३ . ॐ विपश्चिते नमः ।
८५४ . ॐ कवये नमः ।
८५५ . ॐ आनन्दविग्रहाय नमः ।
८५६ . ॐ अनल्पशासनाय नमः ।
८५७ . ॐ फ़ाल्गुनीसूनवे नमः ।
८५८ . ॐ अव्यग्राय नमः ।
८५९ . ॐ योगात्मने नमः ।
८६० . ॐ योगतत्पराय नमः ।

८६१ . ॐ योगविदे नमः ।
८६२ . ॐ योगकर्त्रे नमः ।
८६३ . ॐ योगयोनये नमः ।
८६४ . ॐ दिगम्बराय नमः ।
८६५ . ॐ अकारादिहकारान्तवर्णनिर्मितविग्रहाय नमः ।
८६६ . ॐ उलूखलमुखाय नमः ।
८६७ . ॐ सिद्धसंस्तुताय नमः ।
८६८ . ॐ प्रमथेश्वराय नमः ।
८६९ . ॐ श्लिष्टजंघाय नमः ।
८७० . ॐ श्लिष्टजानवे नमः ।
८७१ . ॐ श्लिष्टपाणये नमः ।
८७२ . ॐ शिखाधराय नमः ।
८७३ . ॐ सुशर्मणे नमः ।
८७४ . ॐ अमितशर्मणे नमः ।
८७५ . ॐ नारायणपरायणाय नमः ।८७६ . ॐ जिष्णवे नमः ।
८७७ . ॐ भविष्णवे नमः ।
८७८ . ॐ रोचिष्णवे नमः ।
८७९ . ॐ ग्रसिष्णवे नमः ।
८८० . ॐ स्थाणवे नमः ।

८८१ . ॐ हरिरुद्रानुसेकाय नमः ।
८८२ . ॐ कम्पनाय नमः ।
८८३ . ॐ भूमिकम्पनाय नमः ।
८८४ . ॐ गुणप्रवाहाय नमः ।
८८५ . ॐ सूत्रात्मने नमः ।
८८६ . ॐ वीतरागस्तुतिप्रियाय नमः ।
८८७ . ॐ नागकन्याभयध्वंसिने नमः ।
८८८ . ॐ रुक्मवर्णाय नमः ।
८८९ . ॐ कपालभृते नमः ।
८९० . ॐ अनाकुलाय नमः ।
८९१ . ॐ भवोपायाय नमः ।
८९२ . ॐ अनपायाय नमः ।
८९३ . ॐ वेदपारगाय नमः ।
८९४ . ॐ अक्षराय नमः ।
८९५ . ॐ पुरुषाय नमः ।
८९६ . ॐ लोकनाथाय नमः ।
८९७ . ॐ ऋक्षप्रभवे नमः ।
८९८ . ॐ दृढाय नमः ।
८९९ . ॐ अश्टागं योग फ़लभुजे नमः।
९०० . ॐ सत्यसंधाय नमः ।
९०१ . ॐ पुरुष्टुताय नमः ।
९०२ . ॐ श्मशानस्थाननिलयाय नमः।
९०३ . ॐ प्रेतविद्रावणक्षमाय नमः ।
९०४ . ॐ पन्चाक्षरपराय नमः ।
९०५ . ॐ पन्चमातृकाय नमः ।
९०६ . ॐ रन्जनध्वजाय नमः ।
९०७ . ॐ योगिनीवृन्दवन्द्यश्रियै नमः ।
९०८ . ॐ शत्रुन्घाय नमः ।
९०९ . ॐ अनन्तविक्रमाय नमः ।
९१० . ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
९११ . ॐ इन्द्रियरिपवे नमः ।
९१२ . ॐ धृतदण्डाय नमः ।
९१३ . ॐ दशात्मकाय नमः ।
९१४ . ॐ अप्रपन्चाय नमः ।
९१५ . ॐ सदाचाराय नमः ।
९१६ . ॐ शूरसेनाविदारकाय नमः ।
९१७ . ॐ वृद्धाय नमः ।
९१८ . ॐ प्रमोदाय नमः ।
९१९ . ॐ आनन्दाय नमः ।
९२० . ॐ सप्तद्वीपपतिन्धराय नमः ।

९२१ . ॐ नवद्वारपुराधाय नमः ।
९२२ . ॐ प्रत्यग्राय नमः ।
९२३ . ॐ सामगायकाय नमः ।
९२४ . ॐ षट्चक्रधान्मे नमः ।
९२५ . ॐ स्वर्लोकाभयकृते नमः ।९२६ . ॐ मानदाय नमः ।
९२७ . ॐ मदाय नमः ।
९२८ . ॐ सर्ववश्यकराय नमः ।
९२९ . ॐ शक्तये नमः ।
९३० . ॐ अनन्ताय नमः ।
९३१ . ॐ अनन्तमंगलाय ।
९३२ . ॐ अष्टमूर्तये नमः ।
९३३ . ॐ नयोपेताय नमः
९३४ . ॐ विरुपाय नमः ।
९३५ . ॐ सुरसुन्दराय नमः ।
९३६ . ॐ धूमकेतव नमः ।
९३७ . ॐ महाकेतवे नमः ।
९३८ . ॐ सत्यकेतवे नमः ।
९३९ . ॐ महारथाय नमः ।
९४० . ॐ नन्दिप्रियाय नमः ।

९४१ . ॐ स्वतन्त्राय नमः ।
९४२ . ॐ मेखलिने नमः ।
९४३ . ॐ डमरुप्रियाय नमः ।
९४४ . ॐ लौहांगाय नमः ।
९४५ . ॐ सर्वविदे नमः ।
९४६ . ॐ धन्विने नमः ।
९४७ . ॐ खण्डलाय नमः ।
९४८ . ॐ शर्वाय नमः ।
९४९ . ॐ ईश्वराय नमः ।
९५० . ॐ फ़लभुजे नमः ।


९५१ . ॐ फ़लहस्ताय नमः ।
९५२ . ॐ सर्वकर्मफ़लप्रदाय नमः ।
९५३ . ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ।
९५४ . ॐ धर्मपालाय नमः ।
९५५ . ॐ धर्माय नमः ।
९५६ . ॐ धर्मप्रदाय नमः ।
९५७ . ॐ अर्थदाय नमः ।
९५८ . ॐ पन्चविंशतितत्त्वज्ञाय नमः ।
९५९ . ॐ तारकाय नमः ।
९६० . ॐ ब्रह्मतत्पराय नमः ।

९६१ . ॐ त्रिमार्गवसतये नमः ।
९६२ . ॐ भीमाय नमः ।
९६३ . ॐ सर्वदुःखनिबर्हणाय नमः ।
९६४ . ॐ ऊर्जस्वते नमः ।
९६५ . ॐ निष्कलाय नमः ।
९६६ . ॐ शूलिने नमः ।
९६७ . ॐ मौलिने नमः ।
९६८ . ॐ गर्जन्निशाचराय नमः ।
९६९ . ॐ रक्ताम्बरधराय नमः ।
९७० . ॐ रक्ताय नमः ।
९७१ . ॐ रक्तमाल्याय नमः ।
९७२ . ॐ विभूषणाय नमः ।
९७३ . ॐ वनमालिने नमः ।
९७४ . ॐ शुभांगाय नमः ।
९७५ . ॐ श्वेताय नमः ।
९७६ . ॐ श्वेताम्बराय नमः ।
९७७ . ॐ यूने नमः ।
९७८ . ॐ जयाय नमः ।
९७९ . ॐ अजयपरीवाराय नमः ।
९८० . ॐ सहस्त्रवदनाय नमः ।
९८१ . ॐ कपये नमः ।
९८२ . ॐ शाकिनीडाकिनीयक्षरक्षोभूतप्रभन्जकाय नमः ।
९८३ . ॐ सद्योजाताय नमः ।
९८४ . ॐ कामगतये नमः ।
९८५ . ॐ ज्ञानमूर्तये नमः ।
९८६ . ॐ यशस्कराय नमः ।
९८७ . ॐ शम्भुतेजसे नमः ।
९८८ . ॐ सार्वभौमाय नमः ।
९८९ . ॐ विष्णुभक्ताय नमः ।
९९० . ॐ प्लवंगमाय नमः ।
९९१ . ॐ चतुर्नवतिमन्त्रज्ञाय नमः ।
९९२ . ॐ पौलस्त्यबलदर्पघ्ने नमः ।
९९३ . ॐ सर्वलक्ष्मीप्रदाय नमः ।
९९४ . ॐ श्रीमते नमः ।
९९५ . ॐ अंगदप्रियाय नमः ।
९९६ . ॐ ईडिताय नमः ।
९९७ . ॐ स्मृतिबीजाय नमः ।
९९८ . ॐ सुरेशानाय नमः ।
९९९ . ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।
१००० . ॐ उत्तमाय नमः ।

।। इति मन्त्रमहार्णवे श्रीहनुमत्सहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ||

 April 12, 2014 

भगवान श्री राम स्तुति

Rama Stuti

पारिवारिक सुख-शांती के लिये राम स्तुति का पाठ करे।

श्रीरामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं |

नवकंज-लोचन, कंज-मुख, कर-कंज पद कंजारुणं ||

पट पीत मानहु तड़ित रूचि शुचि नौमी जनक सुतावरं ||

भजु दीनबंधु दिनेश दानव-दैत्यवंश-निकन्दनं |

रघुनंद आनँदकंद कोशलचंद दशरथ-नन्दनं ||

सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं |

आजानुभुज शर-चाप-धर, संग्राम-जित-खरदूषणं ||

इति वदति तुलसीदास शंकर-शेष-मुनि-मन-रंजनं |

मम ह्रदय-कंज निवास कुरु, कामादि खल-दल-गंजनं ||

मनु जाहिं राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुन्दर साँवरो |

करुना निधान सुजान सीलू सनेहु जानत रावरो ||

एहि भाँति गौरी असीस सुनि सिय सहित हियँ हरषीं अली |

तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली |

जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि |

मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे ||
  Rama Stuti

 April 12, 2014 

हनुमान स्तवन

Hanuman Stavan

प्रनवउँ पवनकुमार खल बन पावक ग्यानघन।
जासु ह्रदय आगार बसहिं राम सर चाप धर॥१॥

अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं।
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्॥२॥

सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं।
रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि॥३॥

गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम्।
रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम्॥४॥

अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्।
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्॥५॥

महाव्याकरणाम्भोधिमन्थमानसमन्दरम्।
कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे॥६॥

उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः।
आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्॥७॥

मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये॥८॥

आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्।
पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्॥९॥

यत्र-यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र-तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्।
बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्॥१०॥

 April 12, 2014 

॥ श्रीरामरक्षास्तोत्रम्‌ ॥

Ram Raksha Strot

हर मंगलवार, रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसर पर इस राम रक्षा स्त्रोत का पाठ अवश्य करे।

श्रीगणेशायनम: ।
अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य ।
बुधकौशिक ऋषि: ।
श्रीसीतारामचंद्रोदेवता ।
अनुष्टुप्‌ छन्द: । सीता शक्ति: ।
श्रीमद्‌हनुमान्‌ कीलकम्‌ ।
श्रीसीतारामचंद्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोग: ॥

॥ अथ ध्यानम्‌ ॥

ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्दद्पद्‌मासनस्थं ।
पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम्‌ ॥
वामाङ्‌कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं ।
नानालङ्‌कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डनं रामचंद्रम्‌ ॥

॥ इति ध्यानम्‌ ॥

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ।
एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌ ॥१॥

ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम्‌ ।
जानकीलक्ष्मणॊपेतं जटामुकुटमण्डितम्‌ ॥२॥

सासितूणधनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकम्‌ ।
स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुम्‌ ॥३॥

रामरक्षां पठॆत्प्राज्ञ: पापघ्नीं सर्वकामदाम्‌ ।
शिरो मे राघव: पातु भालं दशरथात्मज: ॥४॥

कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रिय: श्रुती ।
घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सल: ॥५॥

जिव्हां विद्दानिधि: पातु कण्ठं भरतवंदित: ।
स्कन्धौ दिव्यायुध: पातु भुजौ भग्नेशकार्मुक: ॥६॥

करौ सीतपति: पातु हृदयं जामदग्न्यजित्‌ ।
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रय: ॥७॥

सुग्रीवेश: कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभु: ।
ऊरू रघुत्तम: पातु रक्ष:कुलविनाशकृत्‌ ॥८॥

जानुनी सेतुकृत्पातु जङ्‌घे दशमुखान्तक: ।
पादौ बिभीषणश्रीद: पातु रामोSखिलं वपु: ॥९॥

एतां रामबलोपेतां रक्षां य: सुकृती पठॆत्‌ ।
स चिरायु: सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्‌ ॥१०॥

पातालभूतलव्योम चारिणश्छद्‌मचारिण: ।
न द्र्ष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभि: ॥११॥

रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन्‌ ।
नरो न लिप्यते पापै भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥१२॥

जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम्‌ ।
य: कण्ठे धारयेत्तस्य करस्था: सर्वसिद्द्दय: ॥१३॥

वज्रपंजरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत्‌ ।
अव्याहताज्ञ: सर्वत्र लभते जयमंगलम्‌ ॥१४॥

आदिष्टवान्‌ यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हर: ।
तथा लिखितवान्‌ प्रात: प्रबुद्धो बुधकौशिक: ॥१५॥

आराम: कल्पवृक्षाणां विराम: सकलापदाम्‌ ।
अभिरामस्त्रिलोकानां राम: श्रीमान्‌ स न: प्रभु: ॥१६॥

तरुणौ रूपसंपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ ।
पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ॥१७॥

फलमूलशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ ।
पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१८॥

शरण्यौ सर्वसत्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम्‌ ।
रक्ष:कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ ॥१९॥

आत्तसज्जधनुषा विषुस्पृशा वक्षया शुगनिषङ्‌ग सङि‌गनौ ।
रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा वग्रत: पथि सदैव गच्छताम्‌ ॥२०॥

संनद्ध: कवची खड्‌गी चापबाणधरो युवा ।
गच्छन्‌मनोरथोSस्माकं राम: पातु सलक्ष्मण: ॥२१॥

रामो दाशरथि: शूरो लक्ष्मणानुचरो बली ।
काकुत्स्थ: पुरुष: पूर्ण: कौसल्येयो रघुत्तम: ॥२२॥

वेदान्तवेद्यो यज्ञेश: पुराणपुरुषोत्तम: ।
जानकीवल्लभ: श्रीमानप्रमेय पराक्रम: ॥२३॥

इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्‌भक्त: श्रद्धयान्वित: ।
अश्वमेधायुतं पुण्यं संप्राप्नोति न संशय: ॥२४॥

रामं दूर्वादलश्यामं पद्‌माक्षं पीतवाससम्‌ ।
स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नर: ॥२५॥

रामं लक्शमण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरम्‌ ।
काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम्‌
राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथनयं श्यामलं शान्तमूर्तिम्‌ ।
वन्दे लोकभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्‌ ॥२६॥

रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे ।
रघुनाथाय नाथाय सीताया: पतये नम: ॥२७॥

श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम ।
श्रीराम राम भरताग्रज राम राम ।
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम ।
श्रीराम राम शरणं भव राम राम ॥२८॥

श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि ।
श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि ।
श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि ।
श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥२९॥

माता रामो मत्पिता रामचंन्द्र: ।
स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र: ।
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु ।
नान्यं जाने नैव जाने न जाने ॥३०॥

दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा ।
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम्‌ ॥३१॥

लोकाभिरामं रनरङ्‌गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्‌ ।
कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये ॥३२॥

मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ ।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥३३॥

कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ ।
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥३४॥

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदाम्‌ ।
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥३५॥

भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसंपदाम्‌ ।
तर्जनं यमदूतानां रामरामेति गर्जनम्‌ ॥३६॥

रामो राजमणि: सदा विजयते रामं रमेशं भजे ।
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नम: ।
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोSस्म्यहम्‌ ।
रामे चित्तलय: सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥३७॥

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ।
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥३८॥

इति श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं संपूर्णम्‌ ॥

॥ श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु ॥

 April 12, 2014 

हनुमान आरती

hanuman arti

ती कीजै हनुमान लला की। दुष्टदलन रघुनाथ कला की॥१

जाके बल से गिरिवर काँपै। रोग-दोष जाके निकट न झाँपै॥२
अंजनि पुत्र महा बलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई॥३
दे बीरा रघुनाथ पठाये। लंका जारि सीय सुधि लाये॥४
लंका सो कोट समुद्र सी खाई। जात पवनसुत बार न लाई॥५
लंका जारि असुर सँहारे। सियारामजी के काज सँवारे॥६
लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आनि सजीवन प्रान उबारे॥७
पैठि पताल तोरि जम-कारे। अहिरावन की भुजा उखारे॥८
बायें भुजा असुर दल मारे। दहिने भुजा संतजन तारे॥९
सुर नर मुनि आरती उतारे। जै जै जै हनुमान उचारे॥१०
कंचन थार कपूर लौ छाई। आरति करत अंजना माई॥११
जो हनुमान जी की आरती गावै। बसि बैकुण्ठ परमपद पावै॥१२

 March 8, 2014 

Holi-16th March 2014

होलिका दहन

holi 2014

इस दिन क्या करें

एक नारियल लेकर अपने ऊपर ११ बार घुमाकर (मन मे मनोकामना करे कि मेरी सारी समस्याये, बुराईयां, बुरी आदते, व्यसन, जाने-अंजाने किये गये पाप, बिमारियां ईत्यादि सभी इस होली मे भस्म हो रहे है ) होली मे विसर्जित कर दे। यह क्रिया परिवार का हर व्यक्ति कर सकता है, या एक नारियल लेकर परिवार के सभी सदस्य के ऊपर ११-११ बार घुमाकर होलिका मे डाला जा सकता है।

 होलिका दहन मे जरुर भाग लें | अगर किसी वजह से आप रात में होलीं जलाने के वक्त शामिल न हो पायें तो अगले दिन सुबह सूर्य उदये से पहले जलती हुई होली के निकट जाकर तीन परिक्रमा करें | होली में अलसी , मटर ,चना गेंहू कि बालियाँ और गन्ना इनमे से जो कुछ भी मिल जाये उसे होली की आग में जरुर डालें |

परिवार के सभी सदस्यों के पैर के अंगूठे से लेकर हाथ को सिर से ऊपर पूरा ऊँचा करके कच्चा सूत नाप कर होली में डालें |

होली की विभूति यानि भस्म (राख) घर जरुर लायें पुरुष इस भस्म को मस्तक पर और महिला अपने गले में , लगाने से एश्वर्य बढ़ता है |

इस दिन कामदेव की पूजा करने पर वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है | अगर कामदेव की साधना नही कर पाये तो कामदेव मंत्र  "ॐ कामदेवाय मम् कार्य कुरु कुरु नमः" १०८ बार अवश्य करे।

होली शुभ दिन पर मन में किसी भी प्रकार का शत्रुता का भाव न रखें, इससे साल भर आप शत्रुओं पर विजयी बने रहते है |

घर आने वाले मेहमानों को सौंफ और मिश्री या मिठाई जरुर खिलायें, इससे अपनापन प्रेम भाव बढ़ता है |

होली - रंग पंचमी

सबसे पहली बात यह है कि रंग जरुर खेले इस दिन रंग खेलने से जीवन में खुशियों के रंग आते है और उदासी और क्लेश दूर हो जाते है| अगर आप घर से बाहर जा कर होली नहीं खेलना चाहते हैं तो घर पर ही होली खेले |

सुबह सुबह पहले भगवान को रंग चढ़ा कर ही होली खेलना शुरू करे |

किस रिश्ते के किस अंग में रंग लगायें-
माता – पैर

पिता -पैर
पत्नी / पति – सर्वांग (पूरे शरीर मे रंग लगा सकते है, इससे आपसी प्रेम बना रहता है)

बड़ा भाई -मस्तक (माथे पर रंग लगाये)

छोटा भाई – भुजायें

बड़ी बहन – हाथ और पैर पर

छोटी बहन – गाल,

बड़ी भाभी / देवर – हाथ और पैर पर

ननद और देवरानी-  सर्वांग (पूरे शरीर मे रंग लगा सकते है, इससे आपसी प्रेम बना रहता है)

छोटी भाभी -सर और कन्धे पर

 February 25, 2014 

चमत्कार भैरव नाथ बाबा का

bhairavnath strot

सभी मनोकामना की पूर्ती के लिये भैरव नाथ स्त्रोत

यं यं यं यक्ष रूपं दश दिशि विदितं भूमि कम्पायमानं
सं सं सं संहार मूर्ति शुभ मुकुट जटा शेखरं चन्द्र विम्बं
दं दं दं दीर्घ कायं विकृत नख मुख चौर्ध्व रोमं करालं
पं पं पं पाप नाशं प्रणमतं सततं भैरवं क्षेत्रपालं ॥ १ ॥

रं रं रं रक्तवर्णं कटक कटितनुं तीक्ष्णदंष्ट्रा विशालं
घं घं घं घोर घोसं घ घ घ घ घर्घरा घोर नादं
कं कं कं कालरूपं धग धग धगितं ज्वलितं कामदेहं
दं दं दं दिव्य देहं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालं ॥ २ ॥

लं लं लं लम्ब दन्तं ल ल ल ल लुलितं दीर्घ जिह्वाकरालं
धूं धूं धूं धूम्रवर्ण स्फुट विकृत मुखंमासुरं भीम रूपं
रूं रूं रूं रुण्डमालं रुधिरमय मुखं ताम्र नेत्रं विशालं
नं नं नं नग्नरूपं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालं ॥ ३ ॥

वं वं वं वायुवेगं प्रलय परिमितं ब्रह्मरूपं स्वरूपं
खं खं खं खड्गहस्तं त्रिभुवन निलयं भास्करं भीमरूपं
चं चं चं चालयन्तं चल चल चलितं चालितं भूत चक्रं
मं मं मं मायकायं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालं ॥ ४ ॥

खं खं खं खड्गभेदं विषममृतमयं काल कालान्धकारं
क्षि क्षि क्षि क्षिप्र वेग दह दह दहन नेत्रं सांदिप्यमानं
हूं हूं हूं हूंकार शब्दं प्रकटित गहन गर्जितं भूमिकंपं
बं बं बं बाललिलम प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालं ॥ ५ ॥

 February 20, 2014 

Mahashivaratri (27.02.2014)

maha shivaratri 2014

महाशिवरात्री के दिन अगर आप नीचे दिये हुये कुछ विधि अपनाये तो जल्द से जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।

इस दिन शिव मंदिर मे जाकर बेलपत्र अर्पण करे, वंहा से ९ बेल पत्र घर लाकर अपने घर के मंदिर मे चढाये। और १०८ बार "ॐ नमः शिवाये (ॐ नमः शिवाय नही)" का जाप कर अपनी मन-पसंद वर की कामना करे तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है।

किसी लडकी की शादी बार बार टूट जाती हो, या विवाह मे बार-बार विघ्न आ रहा हो तो इस दिन शिव मंदिर जाकर बेलपत्र के साथ हल्दी (अख्खा हल्दी) भी चढा कर अपनी मनोकामना करे। वहा से १२ बेलपत्र लाकर अपने घर के मंदिर मे हल्दी के साथ बेलपत्र चढाये और १०८ बार "ॐ नमः शिवाय" का जाप करे और हल्दी अपने पर्स मे रखे, जब तक आपकी इच्छा पूर्ण नही होती। शादी के बाद हल्दी को पानी मे विसर्जित कर दे।

शत्रु परेशान कर रहे है तो शिव मंदिर मे जाकर दर्शन करे, वहा से बेल पत्र लाकर घर मे काला तिल हाथ मे लेकर ३२४ शिव मन्त्र "ॐ नमः शिवाय" का जाप करे, और अपने उस शत्रु मे मुक्ति का कामना करे और उस बेलपत्र को काला तिल सहित पानी मे विसर्जित करे।

घर मे कोई न कोई बिमार रहता हो तो आज के दिन शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के दर्शन करे वहा से ३ पत्तो वाला बेल पत्र घर लाकर महामृत्युंजय का जाप करे। तत्पश्चात बिमार व्यक्ति के ऊपर या घर के सभी सदस्य के ऊपर ११ बार घुमाकर पानी मे विसर्जित करे।

See more details...  http://www.divyayogashop.com/search/?query=shiva

 February 16, 2014 

Veerbhadra sarveshwari sadhana

वीरभद्र सर्वेश्वरी साधना

virbhadra sadhanaVeerbhadra Tantra (वीरभद्र तन्त्र) is assortment of varied secret sadhana in itself, there are such a lot of secrets and techniques associated to the sadhana given on this secret scripture that are simple and authentic. As upon a time this scripture was huge literature in content material however many parts of this scripture misplaced their existence time while. Anyway, on this scripture many sadhana associated to numerous gods and goddesses are talked about together with rituals on Maaran (मारन), Vashikaran (वशीकरण), Aakarshana (आकर्षण), Mohan (मोहन), Karya siddhim etc.

The Veerbhadra sarveshwari sadhana offered right here is massive gem of this scripture. That is sarveshwari sadhana. Mantra of this sadhana is swayam siddha or active this manner chance to achieve success turns into more. With that there's one other particular attribute is that individual is free to decide on their sadhana order and might have the specified result. This fashion, in tantra field, this sadhana is essential and secret. To perform this sadhana, sadhak should choose the place the place no disturbance happens throughout sadhana time. Sadhak ought to begin this sadhana on Tuesday night. Rosary needs to be Virbhadra sureshwari mantra siddha rudraksha and cloth and aasana must be Red. Direction must be north. Sadhak can use this mantra in following way. Description given in regard of mantra is this fashion: Simply by remembering this mantra resolution of the troubles could possibly be acquire associated to bhoot, rakshas, (evil spirits) daakini, yogini. Each time such auspicious troubles are marked, one ought to chant this mantra 9 times. For this Veerbhadra  sadhana, one ought to bear in mind this mantra. As this mantra is swayam siddha, for this particular there isn't a want of any process to perform this. One can straight take the mantra in use. If this mantra is chanted for one thousand instances, individual will get excessive reminiscence energy and turns into brilliant. If this mantra is chanted 11,000 occasions one will get energy to know everything means past and future incident could possibly be seen. If one does this mantra chanting for 1,25,000 times within the type of anusthan one can have energy of khechari or bhoochari means (flying in the sky or walking power for longer distance). Sadhak can himself choose the sadhana and schedule could possibly be organized accordingly that these much of mantra chanting can be done in these a lot days.

Sarveshwari sarveshwari sadhana Mantra :-
 
||OM HAM TH TH TH SEIM CHAAM THAM TH TH TH HRAH HRAUM HRAUM HREIM KSHEIM KSHOM KSHEIM KSHAM HRAUM HRAUM KSHEIM HREENG SMAAM DHMAAM STREEM SARVESHWARI HUM PHAT SWAAHAA||

 February 14, 2014 
नजर उतारने का शाबर मंत्र
 
 shabar mantra for evil eye
॥ ओम एक ठो सरसों सौला राइ मोरो पटवल को
 
 रोजाई खाय खाय पड़े भार जे करे ते मरे उलट
 
 विद्या ताहि पर परे शब्द साँचा पिंड काँचा
 
 हनुमान का मंत्र सांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा ॥
 
 यदि किसी के ऊपर तांत्रिक अभिचार कर दिया हो नजर लग गयी हो तो थोड़ी सी राई, सरसों तथा नमक मिला कर रख ले । इसके बाद इस शाबर मंत्र का जाप करते हुए सात बार रोगी का उतारा करे । और फिर जलती हुई भट्टी में पानी मे यह सामग्री झटके से झोंक दे तो नजर पूरी तरह से जाता है।