Mon.-Sun. 11:00 – 21:00
mantravidya@yahoo.com
91 8652439844

Shaligram Store

Shaligram estore

shaligram store

Divyayogashop provide many kind of Shaligram like sudarshan chakra Shaligram, two chakra Shaligram, three chakra Shaligram, Keshava Shaligram, Narayana, Maahava, Govinda, Madhusudana, Trivikrama, Vaamana, Shridhar, Hrishikesha, Padmanabha, Damodara, Vaasudeva, Sankarshana, Pradyumna, Aniruddha, Chakrin, Gadin, Sharngin, Khadgin, Shankin, Halin, Musalin, Soolin, Paashin, Ankushin, Mukunda, Nandaja, Nandin, Nara, Narakajit, Hari, Krishna, Satya, Saatvata, Shauri, Shuri, Janardana, Bhudhaarin, Vishvamurtti, Vaikuntha, Purushottama, Balin, Balaanuja, Bala, Vrishaghna, Vrisha, Hamsa, Varaha, Vimala, Nrisimha, Keshava shaligram shila, Madhusudana shaligram shila, Shankarshan shaligram shila, Daamodara saligram shila, Vaasudeva saligrama shila, Pradyumna shaligram shila, Vishnu shaligram sila, Maadhava shaligram, Ananta shila, Purushottama shila, Adhokshaja shaligram shila, Janaardan saligrama shila, Govinda saligrama shila, Trivikrama saligram shilas, Shridhar saligram shila, Hrishikesha shaligram, Nrisimha shaligrama, Vishvayoni shaligrama, Vaamana shaligrama, Naaraayana saligram, Pundarikaaksha saligrama, Upendra shaligram, Hari shaligram, Krishna shaligram, Shiva shaligram, ganesh shaligram, laxmi narasimha, laxmi narayan shaligram, dwarka and govardhan shaligram, manosarovar shaligram, laxmi shaligram, kuber shaligram, govinda shaligram, madhav shaligram, hayagriva shaligram, basudev shaligram, basuki nag silas, sesha sila, sesha nag sila, garuda shaligram, surya shaligram, moon shaligram sila, laddu gopal shaligram, sankha shaligram.