Pradosh Puja

Pradosh vrat/pujan

Pradosh Day Benefits
Somvar Pradosh (Som Pradosh) Monday Fulfill all wishes
Mangalvar Pradosh (Bhaum Pradosh) Tuesday Fee from diseases
Budhvar Pradosh Wednesday Success in any task
Guruvar (Brahaspati) Pradosh Thursday Free from enemy
Shukravar Pradosh Friday Increasing luck
Shanivar Pradosh (Shani Pradosh) Saturday Get rid of child related problems
Ravi Pradosh Sunday Health