27-28 APRIL 2024- BAGALAMUKHI SADHANA SHIVIR AT VAJRESHWARI

  • TIME: 11AM TO 8PM
  • DIVYAYOGA ASHRAM
  • divyayoga.shop@yahoo.com
  • 91 7710812329
  • 91 9029995588

Photo stream

online bagalamukhi maha arti at bhayander

online bagalamukhi havan/homa at bhayander

bagalamukhi chanting at bhayander

online bagalamukhi arti at bhayander

Suraksha (Protection) online puja by 1 pandit

navgrah puja havan by 3 pandit

bagalamukhi 125000 chanting online anushthan by 11 pandit

bagalamukhi online havan by 11 pandit

Discussion on Ganesha visarjan- Live from Disha TV

at dahisar mumbai

mega-saraswati shivir ghatkoper e- saraswati havan

megha saraswati shivir ghatkoper, rasik ranjani hall.

megha saraswati shivir- rasik ranjani hall ghatkoper e.

megha saraswati sadhana shivir - ghatkoper- saraswati havan

megha saraswati sadhana shivir - ghatkoper- rasik ranjani hall- saraswati havan

megha saraswati sadhana shivir - ghatkoper- saraswati diksha

megha saraswati sadhana shivir - ghatkoper- saraswati vyakhyan

megha saraswati sadhana shivir - ghatkoper- saraswati lecture

megha saraswati sadhana shivir - ghatkoper-e saraswati havan

megha saraswati sadhana shivir - ghatkoper- e. saraswati diksha

megha saraswati sadhana shivir - ghatkoper- saraswati vyakhyan

megha saraswati sadhana shivir - ghatkoper- e

megha saraswati sadhana shivir - ghatkoper- rasik ranjani hall. saraswati havan

megha saraswati sadhana shivir -

megha saraswati sadhana shivir - ghatkoper- east

astrology interview photo 4

astrology enterview photo 3

astrology interview photo 2

astrology intervies

acharya ji with aghori (Shamshan sadhana)

Tantra raksha kavach

Aghoreshwer kavach

bagalamukhi havan at agrasen bhuvan, ghatkoper e

bagalamukhi havan at agrasen bhuvan, ghatkoper e

bagalamukhi havan at agrasen bhuvan, ghatkoper e

bagalamukhi havan at ghatkoper

bagalamukhi havan at agrasen bhuvan, ghatkoper e

bagalamukhi havan at agrasen bhuvan, ghatkoper e

bagalamukhi havan at agrasen bhuvan, ghatkoper e

bagalamukhi havan at agrasen bhuvan, ghatkoper e