Mon.-Sun. 11:00 – 21:00
mantravidya@yahoo.com
91 8652439844

Rudraksha mantra

1 to 14 mukhi rudraksha mantra

1Mukhi                "Om Hreem Namah"

2 Mukhi                "Om Namah"

3 Mukhi                "Om Kleem Namah"

4 Mukhi                "Om Hreem Namah"

5 Mukhi                "Om Hreem Namah"

6 Mukhi                "Om Hreem Hoom Namah"

7 Mukhi                "Om Hoom Namah"

8 Mukhi                "Om Hoom Namah"

9 Mukhi                "Om Hreem Hoom Namah"

10 Mukhi                "Om Hreem Namah Namah"

11 Mukhi                "Om Hreem Hoom Namah"

12 Mukhi                "Om Krom Kshom Rom Namah"

13 Mukhi                "Om Hreem Namah"

14 Mukhi                "Om Namah"

Gauri Shankar        "Om Gaurishankaraya Namah"