25-26 MAY 2024- AGHOR LAKSHMI-GAJENDRA MOKSHA SADHANA SHIVIR AT VAJRESHWARI

  • TIME: 11AM TO 8PM
  • DIVYAYOGA ASHRAM
  • divyayoga.shop@yahoo.com
  • 91 7710812329
  • 91 9029995588

Rudraksha mantra

1 to 14 mukhi rudraksha mantra

1Mukhi                "Om Hreem Namah"

2 Mukhi                "Om Namah"

3 Mukhi                "Om Kleem Namah"

4 Mukhi                "Om Hreem Namah"

5 Mukhi                "Om Hreem Namah"

6 Mukhi                "Om Hreem Hoom Namah"

7 Mukhi                "Om Hoom Namah"

8 Mukhi                "Om Hoom Namah"

9 Mukhi                "Om Hreem Hoom Namah"

10 Mukhi                "Om Hreem Namah Namah"

11 Mukhi                "Om Hreem Hoom Namah"

12 Mukhi                "Om Krom Kshom Rom Namah"

13 Mukhi                "Om Hreem Namah"

14 Mukhi                "Om Namah"

Gauri Shankar        "Om Gaurishankaraya Namah"