Categories- Shivir/Sadhna Booking | Divyayogashop faq  |

 How to do Trataka - फ्री त्राटक करना कैसे सीखे? बिंदू त्राटक कैसे करे आईने के त्राटक से आश्चर्य जनक लाभकाले तिल से जाने सामने वाले का भविष्य

जाने संमोहन कैसे सीखे ५ भागो मे

 

.
Aghor Kavach Apsara Bagalamukhi Durga Ganesha Hanuman Kali Lakshmi Sadhana/Prayog Tantra Shiva  
Learn Hypnotism, Reiki, Pranik Healing, Yantra making, Aura reading, Past-life Regression, Hypnotism, Kundalini Dhyan, Paranormal, Astrology, Mantra sadhana and much more.... Contact- 91 8652439844

Mahakali Sabar sadhana for protection

Mahakali puja must be carried out a place where you retain your cash or safe. Purify the place with gangajal...

In stock
$46.20 ×

Add to comparison table

Categories: Sabar Sadhana shop

  • Overview
  • Features
  • Reviews (0)

Overview

काली साबर साधना

Mahakali puja must be carried out a place where you retain your cash or safe. Purify the place with gangajal and make a rangoli with lovely colours and flowers. Take bath in the night and wear new garments before commencing the prayer.

Viniyog (विनियोग)

Asyasri Dakshin kalika Mantrasya Bhairav Rishi; Ushnik Chand; Sri Dakshin kalika Devta, hretreem beejam, hum shakti, kreem keelakam mamabhistsidhayarthe jape Viniyogah |

Spread a red fabric with a wood platform and set up the idol of Lakshmi-Ganesha on it. Sit with a seat whereas going through east or north. Chant the mantra and sprinkle gangajal on you and the puja materials.

Mantra- Om Apvitra Pavitro Va Sarvavsthatam Gatopi Va | Ya Smaret Pundrikansha Sah Bahyabhantar Shuchi |

Now start the puja with water and rice and chant,

" Om Vishnuvirshnuvirshnu Shrimandagvato Mahapurushsya Vishnoragpravartmansya Brahmanosahin Dawitiyapradhem Shrishwetvarahakalpe Vivswatmanvantere Ashtavinshtitme Kaliyug Kaliprathamcharne Jambudawipe Bhartvarshe Aryavartekdeshe Adya Masottam Mase Kartikmase Krishpakshe Punyayammavasyayam Tithi".

Take the name of the day and gotra after the mantra.

Now chant,

Now puja lord (bhagawan) Ganesha with invite all the opposite gods and goddesses into the urn full of rice, flowers and gangajal. Puja the goddess Lakshmi with rituals, together with Shri yantra, silver coin etc. Hold a Lotus flower and bear in mind the goddess by chanting the under given mantra.

Nyas (न्यास)

Om Bhairav Rishibheyo Namah Shirsi |

Ushnik Chandobhyo Namah Mukhe |

Shri Dakshin Kalika Devtaya Namah Hridi |

Hrim Beejaye Namaha Guhaye |

Hum shaktaye namaha Padayoh |

Kreem Keelakaya Namaha Nabhauo |

Shrimaha Tripur Sundri Prasad Siddyartha Raj Vashyartha Sarva Stri Purush Vashyartha Mantra Jape Viniyoga Namah Sarvange |

Kar - Nyas (कर न्यास)

Om Kram Angushthabhayam Namaha|

Om Krim Tarjnibhayam Swaha |

Om Krum Madhyamabhayam Vasht |

Om Kraim Anamikabhayam namaha |

Om Kroum Kanishtikabhayam Vausht |

Om Krah Kar Tal Karprishthabhayam Phat |

Ang - Nyas (अंग न्यास)

Om Kram Hridyaya Namah|

Om Kreem Shirse Swaha |

Om Kroom Shikhaye Vasht |

Om Kraim Kawach Hum |

Om Kraum Netra Treyaya Voshta |

Om Krah Astraya Phat |

Meditation (Dhyan)

Shavarudhaam mahabhimaam ghordrashtaam hasanmukeem |

Chaturbhujaam khadag mundvarabhayakaraam shivaam |

Mundmaladharaam deveem lalajhivayaam digamberaam |

Avem sanchityet ksleem shamahanadyani vaasineem |

Kali sabar Maha-Mantra

“काली काली महा-काली, इन्द्र की बेटी, ब्रह्मा की साली।

पीती भर भर रक्त प्याली, कर भक्तो की रखवाली।

न करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई।

Sabar kali sadhana samagri:-

Saffron, Roli, Rice, Pan, Supari (betel-nut), fruits, flowers, milk, Kheel, Batashe, Sindoor (Vermillion), Coins, Cloves, Coriander, Cardamom, Incense, Jaggery, Gangajal, Coconut, 5 Gems, Wheat, Sandalwood, Fragrance, Urn, White Material, Panchamrit, Lotus, Kuber Yantra, Shri Yantra, Image or idol of Lakshmi Ganesh, Silver Coin, Sweets etc.

Tags: Mahakali Sabar sadhana online Mahakali Sabar sadhana Mahakali Sabar sadhana shop

Ask Question about this "Mahakali Sabar sadhana for protection"