Mon.-Sun. 11:00 – 21:00
mantravidya@yahoo.com
91 8652439844

Shani dosha shanti articles

Buy Shani dosha shanti articles

This shani dosha shanti samagri energised by shani mantra. Donate this shani dosha shanti samagri in temple or drop any river/pond for shani dosha shanti...
In stock (66 items)

$15

Shani dosha shanti samagri

This shani dosha shanti samagri energised by shani mantra. Donate this shani dosha shanti samagri in temple or drop any river/pond for shani dosha shanti.

shani dosha shanti samagri has ...

Blue cloth

shani yantra

Blue threads

Kali urad (Black gram)

shani gutika

Loading