Mon.-Sun. 11:00 – 21:00
mantravidya@yahoo.com
91 8652439844

Grahan dosha shanti articles

Buy Grahan dosha shanti articles

This grahan dosha shanti samagri energised by grahan doah mantra. Donate this grahan dosha shanti samagri in temple or drop any river/pond for grahan dosha shanti...
In stock (55 items)

$7

Grahan dosha shanti samagri

This grahan dosha shanti samagri energised by grahan doah mantra. Donate this grahan dosha shanti samagri in temple or drop any river/pond for grahan dosha shanti.

Two type of Grahan dosha

Surya Grahan= (Surya + Rahu or Ketu)

Chandra Grahan= (Chandra + Rahu or Ketu)

Chandra grahan dosha shanti samagri has ...

black cloth

white cloth

rice

chandra yantra

white threads

-----------------

Surya grahan dosha shanti samagri has ...

orrange cloth

black cloth

surya yantra

white threads

black gram

Loading